Moose Nation kallar till årsmöte!

Supporterföreningen MOOSE NATION kallar härmed sina medlemmar till föreningens allra första årsmöte att avhållas i Nacka Sporthall söndagen den 26 april kl 15:00.

För att erhålla rösträtt vid mötet skall medlem senast måndagen den 20 april anmäla sitt deltagande på årsmötet via mail till info@moosenation.se samt ha betalat medlemsavgiften senast samma datum. Vidare måste medlem under 2015 fylla minst 18 år för att erhålla rösträtt.

Övriga medlemmar som önskar delta vid mötet har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Sista dag att lämna in motioner till årsmötet är tisdagen den 7 april.

Minst en vecka innan mötet kommer samtlig dokumentation till mötet, inkl valberedningens förslag till ny styrelse, finnas tillgängligt för medlemmarna. Medlemmar anmälda till mötet kommer få materialet mailat till angiven e-postadress. Önskas kontakt med valberedningen mailar man till valberedningen@moosenation.se.

Bifogat finner du föreningens stadgar, att fastställas vid årsmötet.

Föreningens interimstyrelse består av:

 • Gustaf Agenäs, ordförande
 • Jonas Arsjö, sekreterare
 • Thomas Valtonen, kassör
 • Kristian Bodingh, ledamot
 • Hans Järvman, ledamot
 • Jonas Morin, ledamot

Föreningens hemsida: www.moosenation.se

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän av protokollet, och tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av föreningens stadgar
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 12. Styrelsens förslag
 13. Behandling av motioner.
 14. Val av:
  1. ordförande för 1 år
  2. kassör för 1 år
  3. ledamöter för 1 alt 2 alt 3 år
  4. eventuella suppleanter för 1 alt 2 år
  5. minst två st i valberedning för 1 år
  6. en revisor, för 1 alt 2 år
 15.  Övrigt.

För vidare information om årsmötet, vänligen kontakta föreningens sekreterare Jonas Arsjö på jonas.arsjo@hotmail.com eller via info@moosenation.se.
VÄLKOMMEN!